MCHK 伺服器清單
使用方便,詳細統計,多樣化

亮點顯示伺服器

27/300

DC 築夢物語

Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x Taiwan 6 1 綜合伺服器

伺服器

0/0

Toughlife

Waterfall 1.16.1 Hong Kong SAR China 526 0 主題伺服器
12/80

佩可伺服器

Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x Hong Kong SAR China 26 1 綜合伺服器
42/300

MC-SBS by warrss

Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x Hong Kong SAR China 24 0 綜合伺服器
Spigot 1.12.2 Taiwan 6 0 主題伺服器
Paper 1.14.4 Hong Kong SAR China 4 3 主題伺服器
Ikaho-Onsen Snowflake 1.16.3 Taiwan 3 2 綜合伺服器
0/300

帝國戰爭Mix

BungeeCord 1.8.x-1.13.x Hong Kong SAR China 2 0 主題伺服器
Spigot 1.14.4 Hong Kong SAR China 2 0 綜合伺服器
BungeeCord 1.8.x-1.15.x Hong Kong SAR China 2 0 綜合伺服器
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x Hong Kong SAR China 2 0 主題伺服器
1.12.2 Hong Kong SAR China 1 0 模組伺服器
32/200

曙光之城伺服器

BungeeCord 1.8.x-1.16.x Taiwan 1 0 綜合伺服器
Spigot 1.14.4 Hong Kong SAR China 1 0 主題伺服器
BungeeCord 1.8.x-1.14.x Taiwan 1 0 綜合伺服器
CraftBukkit 1.14.3 Hong Kong SAR China 1 0 綜合伺服器